Privacyverklaring PROF PRAXIS

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 5 mei 2018.

Samenvatting

PROF PRAXIS gevestigd te Scheibeekstraat(HN) 25-29, B-1540 Herne is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.prof-praxis.com.

PROF PRAXIS verwerkt gegevens van de bezoekers en/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame, inclusief analyse van uw reactie hierop;
 • Behandeling van Uw aanvragen (contactaanvraag, melding niet conforme levering, aanvraag herstelling, bestellingen);
 • Website administratie en analyse bezoek;
 • Beheer van personeel en tussenpersonen (ontvangen sollicitaties).

U kan steeds verzoeken om inzage van – en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die voorzien in het versturen van e-mailcommunicatie;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die instaan voor logistieke dienstverlening (zending, inclusief Track & Trace);
 • Verwerkers die instaan voor behandeling van sollicitaties.

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. PROF PRAXIS: PROF PRAXIS NV, met haar maatschappelijk zetel te Scheibeekstraat(HN) 25-29, B-1540 Herne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.819.441;
 2. Website: De website van PROF PRAXIS, www.prof-praxis.com en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door PROF PRAXIS.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

PROF PRAXIS hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

PROF PRAXIS treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens

a)    Via de Website

PROF PRAXIS kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van bezoekers verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, voornaam, achternaam, adres, telefoon/GSM, e-mailadres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

PROF PRAXIS kan volgende Persoonsgegevens van haar klanten en prospecten verwerken:

 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, voornaam, achternaam, adres, telefoon/GSM, e-mailadres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

PROF PRAXIS kan volgende Persoonsgegevens van sollicitanten verwerken:

 • Gegevens op CV: naam, adres, telefoonnummer, studieniveau, werkervaring;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van PROF PRAXIS te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

b)    Algemene klanten – & prospecten administratie

PROF PRAXIS kan volgende Persoonsgegevens van haar klanten en prospecten verwerken, via o.a. email en contact met vertegenwoordigers & partners van PROF PRAXIS:

 • Identificatiegegevens: Klantnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres, voornaam, achternaam, gemeente, postcode, taal, provincie, topdealer, Gouden Gids rubriek, groepering, vertegenwoordiger, inschrijvingsdatum, Ez-Base lid, e-mail evaluatie;
 • Elektronische identificatiegegevens en hoe u reageert op onze marketing informatie;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

4. Voor welke doeleinden

PROF PRAXIS verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Versturen van een nieuwsbrief/reclame, inclusief analyse van uw reactie hierop; Toestemming
Behandeling van Uw aanvragen (contactaanvraag, melding niet conforme levering, aanvraag herstelling, bestellingen); Toestemming + Uitvoering overeenkomst
Website administratie en analyse bezoek; Toestemming
Beheer van personeel en tussenpersonen (ontvangen sollicitaties). Toestemming

Indien PROF PRAXIS persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal PROF PRAXIS voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door PROF PRAXIS verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen PROF PRAXIS worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

PROF PRAXIS kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de PROF PRAXIS Persoonsgegevens verwerken.

PROF PRAXIS geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die voorzien in het versturen van e-mailcommunicatie;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die instaan voor logistieke dienstverlening (zending, inclusief Track & Trace).

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, PROF PRAXIS zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

PROF PRAXIS kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door PROF PRAXIS bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens: Duur:
Klantengegevens 7 jaar na het einde van de klantenrelatie
Aanvragen en sollicitatiegegevens 7 jaar na de aanvraag
Contactgegevens (mailings) Zolang U uw toestemming niet intrekt
Analyses van mailings & ontvangers Onbeperkt, om historiek te kunnen bijhouden
Bestelinformatie (inclusief klantengegevens) 7 jaar na de bestelling

7. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot PROF PRAXIS Scheibeekstraat(HN) 25-29, B-1540 Herne of sales@prof-praxis.com met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart1 of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

[1] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

8. Anonieme gegevens

Het is PROF PRAXIS toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten PROF PRAXIS niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9. Wijzigingen

PROF PRAXIS houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 5 mei 2018.

10. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien PROF PRAXIS de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van PROF PRAXIS om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

11. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

12. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Scheibeekstraat(HN) 25-29, B-1540 Herne of via het e-mailadres sales@prof-praxis.com.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).